ČLÁNOK I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Preambula

Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“) definujú všeobecné pojmy a podmienky používania portálu www.fenomenysveta.sk. Tieto VPP sa vzťahujú na každého používateľa portálu a sú pre neho v plnom rozsahu záväzné. Každý používateľ má prístup k týmto VPP ešte pred tvorbou a používaním materiálov na portáli. Používaním portálu používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením VPP a vyjadruje s nimi súhlas. Ak používateľ nesúhlasí s ktorýmkoľvek ustanovením VPP je povinný ukončiť používanie tohto portálu a jeho služieb.

Definície a pojmy

Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť AGEMSOFT, a.s., so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 782 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2374/B, ktorá prevádzkuje portál.

Portál je internetová stránka (alebo jej jednotlivá časť) umiestnená na adrese www.fenomenysveta.sk, ktorej hlavným účelom je prevádzkovanie vzdelávacích materiálov pre pedagógov a žiakov druhého stupňa základných škôl a ďalej prihlasovanie pedagógov na semináre a do súťaží, ktoré sú organizované resp. spoluorganizované prevádzkovateľom.

Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom používa portál. Používateľ je oprávnený na portáli materiály vyhľadávať, prezerať a používať pre potreby výučby alebo samo štúdia v zmysle ustanovení týchto VPP.

Materiál je vzdelávací materiál nachádzajúci sa na portáli. Pod pojmom vzdelávací materiál sa rozumie video a k nemu prislúchajúce interaktívne cvičenia, určené pre potreby výučby registrovaných pedagógov a registrovaných žiakov.

Článok II
AUTORSKÉ PRÁVA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva ku všetkým materiálom nachádzajúcich sa na portáli (videá, titulky, interaktívne cvičenia), k obsahu na stránkach tohto portálu, vrátane textu, grafického designu stránok, softwaru, grafiky a súborov. Obsah materiálov a stránok nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, šírený, samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. Autorské práva sú chránené podľa relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky a ich porušenie môže byť trestné.

Právo použitia tohto portálu a jeho materiálov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je obmedzené na nekomerčné použite pri vyučovacom procese na základných školách a pri individuálnom doučovaní a samo štúdiu.

Používatelia nemajú právo na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú aktivitu spojenú s portálom a jeho materiálmi. Tento portál alebo akákoľvek jeho časť alebo materiál nesmie byť rozmnožovaná, duplikovaná, kopírovaná, predávaná alebo inak použitá pre komerčné účely bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa v písomnej forme.

Článok III
POUŽÍVANIE MATERIÁLOV

Materiály uložené na portáli slúžia k ich ďalšiemu použitiu pri vyučovacom procese alebo individuálnej výučbe alebo samo štúdiu.

Používateľ berie na vedomie, že materiál, ktorý používa je chránený autorským právom autora, tento materiál nie je oprávnený ďalej bez súhlasu autora upravovať a meniť jeho obsah, iba ak tak ustanovujú tieto VPP.

Používateľ je oprávnený materiál použiť výlučne na nekomerčné a pedagogické účely, pre potreby vlastnej výučby a výučby ostatných pedagógov.

Prípadné námietky alebo reklamácie je používateľ oprávnený uplatniť výlučne u prevádzkovateľa.

Materiály sú prístupné výhradne na území Slovenskej republiky.

Článok IV
ODOPRETIE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že portál bude zodpovedať požiadavkám každého používateľa, a že dostupnosť služieb bude neprerušená, dostatočne rýchla a bez chýb.

Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať prístup používateľa k portálu, ak bude mať dôvodné podozrenie, že portál používa na základe individuálnych prihlasovacích údajov viac osôb alebo neoprávnená osoba.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za:

 1. porušovanie akýchkoľvek práv používateľa názormi, komentármi a inými vyjadreniami šírenými v rámci portálu inými používateľmi alebo za škody vyplývajúce zo spôsobu používania materiálov používateľmi, za škody vzniknuté v tejto súvislosti je zodpovedný výlučne používateľ,
 2. neposkytuje záruku bezchybného a neprerušeného prístupu k materiálom.

Článok V
NEŽIADUCI OBSAH

Materiály zverejnené na portáli prevádzkovateľom alebo poverenou osobou spravujúcou portál sú v súlade s relevantnými právnymi predpismi. Nepodnecujú rasovú, náboženskú alebo etnickú nenávisť. Portál neobsahuje pornografiu alebo materiál porušujúci dobré mravy a materiál všeobecne považovaný za neetický.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že žiadny materiál zverejnený na portáli:

 1. neohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo nenarúša ich duševné zdravie a emocionálny stav,
 2. neobsahuje žiadne erotické a pornografické prvky,
 3. nepropaguje násilie, nepodnecuje k rasovej, náboženskej, etnickej alebo politickej nenávisti,
 4. nepropaguje užívanie omamných a psychotropných návykových látok,
 5. neobsahuje vulgarizmy,
 6. neobsahuje nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o inej osobe.

Článok VI
TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Pre používanie portálu je potrebné, aby operačný systém používateľa spĺňal nasledovnú minimálnu konfiguráciu:

 1. IE11, Edge 15 a novší, Firefox 52 a novší, Chrome 51 a novší, Safari 9 a novší
 2. Cookies: povoliť
 3. Javascript: povoliť

Pre najlepší výsledok je vhodné prezerať materiály v režime na celú obrazovku. Vo vašom prehliadači zvoľte Zobraziť > Celá obrazovka, alebo použite klávesu F11.

Materiály pozostávajú aj z videí. Počas prehrávania videí sa video sťahuje postupne. Predtým, ako sa spustí prehrávanie videa, je potrebné stiahnuť jeho úvodnú časť. Pri pomalom alebo vyťaženom internetovom pripojení je možné, že sa prehrávanie bude zastavovať v dôsledku pomalého načítavania. Pre zabezpečenie súvislého prehratia sekvencie počkajte, kým sa načíta celé video, až potom spustite prehrávanie. Materiály – videá obsahujú zvuk, preto odporúčame používať reproduktory alebo slúchadlá.

Článok VII
REGISTRÁCIA A OSOBNÉ ÚDAJE

Materiály a niektoré funkcionality na portáli sú dostupné iba pre registrovaných používateľov. Prístup k materiálom a funkcionalitám portálu je tak používateľovi umožnený v nadväznosti na jeho registráciu, ktorú vykoná prostredníctvom individuálnych prihlasovacích údajov. Prihlasovacie údaje je oprávnený využívať výlučne konkrétny používateľ, ktorý je povinný ich neposkytnúť ani nesprístupniť tretej osobe. V prípade straty individuálnych prihlasovacích údajov je používateľ povinný o tomto bezodkladne informovať prevádzkovateľa.

Pri registrácii je potrebné zadať prihlasovacie meno, e-mail, meno a priezvisko, telefónny kontakt, príslušnosť k škole a heslo. Tieto údaje sú nevyhnutné pre vytvorenie používateľského konta.

Používateľ má právo kontrolovať svoje osobné údaje na portáli a právo upravovať alebo vymazať tieto údaje z portálu.

Používatelia portálu môžu kedykoľvek prevádzkovateľa kontaktovať e-mailom na: info@fenomenysveta.sk, telefonicky na: +421 2 3214 4005 alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa, aby sa informovali o spôsobe a rozsahu spracúvania ich osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva komunikáciu s používateľmi zo štatistických dôvodov a pre zabezpečenie čo najkvalitnejších reakcií na ich požiadavky.

Článok VIII
OCHRANA SÚKROMIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ rešpektuje právo používateľov na ochranu súkromia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov.

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré server ukladá v počítači používateľa v textovom formáte. Server má prístup k informáciám z tohto súboru pri opätovnom pripojení z tohto počítača. Súbory cookie obsahujú informácie nevyhnutné pre správne fungovanie nástroja. Obsah cookie súborov neumožňuje identifikáciu používateľa. Osobné údaje sa v cookie súboroch neukladajú.

Pre prihlásenie sa na portál je povolenie cookie súborov nevyhnutné.

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje ukladanie cookie súborov automaticky. Používateľ môže vo svojom prehliadači nakonfigurovať spôsob, akým budú cookie súbory ukladané na disk jeho počítača, alebo ich ukladanie úplne zakázať.

Článok X
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ je oprávnený portál a jeho štruktúru, sekcie, časti a obsah a rozsah meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny obsahu portálu.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VPP kedykoľvek meniť, pričom o vykonanej zmene informuje používateľov uverejnením informácie o zmene textu VPP na stránke portálu, a to pred prvým použitím portálu po tom ako bola zmena vykonaná.

Tieto VPP a ich prípadné zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na portáli a vzťahujú sa na používateľov odo dňa ich zverejnenia.

Akékoľvek otázky, komentáre a výhrady k portálu adresujte na prevádzkovateľa.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VPP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

V prípadoch, ktoré nespadajú pod tieto VPP, sa aplikujú relevantné právne predpisy Slovenskej republiky.

Používateľ, zohľadňujúc globálny charakter internetu, sa zaväzuje konať v zhode s miestnymi pravidlami a dobrými mravy v súvislosti s online prenosom a vhodnosťou obsahu. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade s relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Úvod

Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci webstránky Fenomenysveta.sk, ďalej v rámci školení a súťaží organizovaných AGEMSOFT, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch AGEMSOFT ako prevádzkovateľa webstránky.

Definície pojmov

Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „POOU“) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 782 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2374 (ďalej len „AGEMSOFT“) pri spracúvaní osobných údajov užívateľov webstránky http://www.fenomenysveta.sk/ (ďalej len „webstránka“) a ďalej pri spracúvaní osobných údajov účastníkov školení a súťaží v oblasti vzdelávania organizovaných AGEMSOFT.

AGEMSOFT je prevádzkovateľom webstránky, organizátorom školení a súťaží v oblasti vzdelávania, a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. AGEMSOFT využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto POOU.

Užívateľ webstránky (a vzdelávacích služieb AGEMSOFT) je každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala na webstránke alebo poskytla svoje osobné údaje spoločnosti AGEMSOFT iným spôsobom (napr. v rámci jej účasti na školení alebo súťaži), pričom používa webstránku alebo služby AGEMSOFT. Jedná sa predovšetkým o učiteľov, rodičov a žiakov, ktorí využívajú vzdelávacie služby AGEMSOFT.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré AGEMSOFT, ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov webstránky a iných (vrátane off-line) vzdelávacích služieb AGEMSOFT.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. AGEMSOFT spracúva osobné údaje užívateľov webstránky a iných vzdelávacích služieb AGEMSOFT spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje AGEMSOFT spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona. Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči AGEMSOFT:

 1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti AGEMSOFT poskytnúť osobe, ktorej OÚ majú byť spracúvané, pri ich získavaní bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať AGEMSOFT o vydanie potvrdenia o tom, že sú o osobe žiadateľa spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
 3. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať AGEMSOFT, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa žiadateľa, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
 4. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať AGEMSOFT o odovzdanie spracúvaných OÚ v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.
 5. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči AGEMSOFT spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ AGEMSOFT nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.
 6. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči AGEMSOFT spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie AGEMSOFT ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej AGEMSOFT, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

Registrácia užívateľa na webstránke

AGEMSOFT spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom (telefónny kontakt a adresa užívateľa sú nepovinné údaje).

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie užívateľa v rámci webstránky, ktorému je následne sprístupnený ďalší obsah webstránky a využívanie funkcií webstránky. AGEMSOFT OÚ ďalej spracúva za účelom tvorby databázy užívateľov, ktorým sú zasielané oznámenia týkajúce sa webstránky a oznámenia marketingovej povahy.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na webstránky, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel.

Sprostredkovatelia spracúvania OÚ sú: MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložená webstránka – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom).

Súťaže a školenia

AGEMSOFT spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom (telefónny kontakt a adresa užívateľa sú nepovinné údaje).

Pokiaľ sa jedná o osobu mladšiu ako 16 rokov, AGEMSOFT spracúva OÚ na základe súhlasu jej zákonného zástupcu, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa dieťaťa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorú dieťa navštevuje (telefónny kontakt a adresa dieťaťa sú nepovinné údaje).

Uvedené OÚ získava pri registrácii užívateľa na základe vyplnenia príslušného formulára na webstránke alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zasielaného e-mailom a spracúva ich za účelom zapojenia užívateľa do súťaží a školení, prípadne iných vzdelávacích aktivít, organizovaných AGEMSOFT alebo jemu spriaznených osôb a ďalej za účelom oznámenia výsledkov súťaží a záverov školení a sprostredkovania súvisiacich materiálov.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na webstránke, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel.

Pokiaľ užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulára v elektronickej alebo tlačenej podobe, pričom sa nejedná o užívateľa registrovaného na webstránke, užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (prípadne osobných údajov svojho dieťaťa) na vyššie uvedené účely na dobu trvania súťaže, školenia, prípadne iných vzdelávacích aktivít, až do doby ich ukončenia zo strany AGEMSOFT alebo do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel.

Sprostredkovatelia spracúvania sú: MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložený portál – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom); Avangate BV – cloudová služba zahraničného subjektu, aplikácia určená na synchronizáciu dát medzi portálmi (napr. CRM, Mailchimp) – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom); The Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation B.V. – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, zahŕňa CRM, podporu, reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, názov a adresa školy).

Priamy marketing

Pokiaľ sa jedná o osobu staršiu ako 16 rokov (vrátane), AGEMSOFT spracúva OÚ na základe nevyhnutného oprávneného záujmu na spracúvanie OÚ, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom (telefónny kontakt a adresa užívateľa sú nepovinné údaje).

Pokiaľ sa jedná o osobu mladšiu ako 16 rokov, AGEMSOFT spracúva OÚ na základe súhlasu jej zákonného zástupcu, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa dieťaťa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorú dieťa navštevuje (telefónny kontakt a adresa dieťaťa sú nepovinné údaje).

Uvedené OÚ získava pri registrácii užívateľa na webstránke, alebo na základe vyplnenia príslušného formulára na webstránke alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zasielaného e-mailom a spracúva ich za účelom zasielania marketingových oznámení alebo obchodných ponúk AGEMSOFT formou e-mailov, e-mailových newsletrov, on-line kampaní, kampaní na sociálnych sieťach, propagačných a informačných letákov v tlačenej podobe.

Uvedené OÚ sú spracúvané pokým trvá nevyhnutný oprávnený záujem AGEMSOFT na spracúvaní OÚ resp. až do oprávneného namietnutia ich spracúvania zo strany užívateľa.

OÚ osoby mladšej ako 16 rokov sú spracúvané na vyššie uvedené účely po dobu 3 rokov odo dňa získania OÚ resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel.

Sprostredkovatelia spracúvania sú: MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložený portál – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom); Avangate BV – cloudová služba zahraničného subjektu, aplikácia určená na synchronizáciu dát medzi portálmi (napr. CRM, Mailchimp) – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom); The Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation B.V. – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, zahŕňa CRM, podporu, reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, názov a adresa školy).

Profilovanie

Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania OÚ spočívajúceho v použití OÚ na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov osoby súvisiacich s jej správaním, osobnými preferenciami, záujmami, polohou alebo pohybom.

AGEMSOFT spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, cookies, IP adresa, adresa užívateľa, telefónny kontakt, v prípade, že užívateľom je učiteľ alebo žiak, tak aj názov a adresa školy užívateľa (telefónny kontakt a adresa užívateľa sú nepovinné údaje).

Pokiaľ sa jedná o osobu mladšiu ako 16 rokov, AGEMSOFT spracúva OÚ na základe súhlasu jej zákonného zástupcu, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, cookies, IP adresa, adresa dieťaťa, telefónny kontakt, názov a adresa školy dieťaťa (telefónny kontakt a adresa dieťaťa sú nepovinné údaje).

Uvedené OÚ získava pri registrácii užívateľa na webstránke, alebo na základe vyplnenia príslušného formulára na webstránke alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zasielaného e-mailom a spracúva ich za účelom analýzy správania užívateľov a následného použitia výsledkov analýzy na selektívne oslovovanie užívateľov vo forme marketingových oznámení alebo obchodných ponúk AGEMSOFT podľa ich konkrétnych osobných preferencií.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na webstránke, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel.

Pokiaľ užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulára v elektronickej alebo tlačenej podobe, pričom sa nejedná o užívateľa registrovaného na webstránke, užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (prípadne osobných údajov svojho dieťaťa) na vyššie uvedené účely na dobu trvania súťaže, školenia, prípadne iných vzdelávacích aktivít, až do doby ich ukončenia zo strany AGEMSOFT resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel.

Sprostredkovatelia spracúvania sú: MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložený portál – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom); Avangate BV – cloudová služba zahraničného subjektu, aplikácia určená na synchronizáciu dát medzi portálmi (napr. CRM, Mailchimp) – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom); The Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation B.V. – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, zahŕňa CRM, podporu, reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, názov a adresa školy).

Poskytovanie OÚ tretím stranám

AGEMSOFT spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom (telefónny kontakt a adresa užívateľa sú nepovinné údaje).

Pokiaľ sa jedná o osobu mladšiu ako 16 rokov, AGEMSOFT spracúva OÚ na základe súhlasu jej zákonného zástupcu, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa dieťaťa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorú dieťa navštevuje (telefónny kontakt a adresa dieťaťa sú nepovinné údaje.

Uvedené OÚ získava pri registrácii užívateľa na webstránke, alebo na základe vyplnenia príslušného formulára na webstránke alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zasielaného e-mailom a spracúva ich za účelom poskytovania OÚ užívateľov portálu tretím stranám, ktorí použijú tieto OÚ na zasielanie svojich obchodných alebo marketingových oznámení užívateľom.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na webstránke, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel.

Pokiaľ užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulára v elektronickej alebo tlačenej podobe, pričom sa nejedná o užívateľa registrovaného na webstránke, užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (prípadne osobných údajov svojho dieťaťa) na vyššie uvedené účely na dobu trvania súťaže, školenia, prípadne iných vzdelávacích aktivít, až do doby ich ukončenia zo strany AGEMSOFT resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel.

Treťou stranou, ktorej sú poskytované OÚ za účelom zasielania marketingových oznámení tejto tretej strany je: Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 7300/1, 811 02 Bratislava-Staré Mesto.

Sprostredkovatelia spracúvania sú: MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložený portál – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom); Avangate BV – cloudová služba zahraničného subjektu, aplikácia určená na synchronizáciu dát medzi portálmi (napr. CRM, Mailchimp) – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom); The Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail); Zoho Corporation B.V. – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, zahŕňa CRM, podporu, reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa užívateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ žiakom alebo učiteľom). Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail, názov a adresa školy).

Záverečné ustanovenia

Používanie webstránky a vzdelávacích služieb AGEMSOFT a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. AGEMSOFT získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb v ich plnom rozsahu.

Pokiaľ AGEMSOFT spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného AGEMSOFT, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).

Pokiaľ AGEMSOFT spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného AGEMSOFT, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).

Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.

Cookie je malý súbor tvorený písmenami a číslicami, ktorý počítač s webovou stránkou prostredníctvom prehliadača odosiela do vášho počítača alebo mobilného telefónu (ďalej označovaných ako „zariadenie“) a ukladá na pevnom disku vášho zariadenia. Súbory cookie nám umožňujú rozlíšiť vás od ostatných užívateľov našich webových stránok. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť lepšie zážitky pri prehliadaní našich webových stránok a neustále zlepšovať svoje služby.

Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookie, pokiaľ to umožňuje nastavenie vášho prehladača. Váš prehliadač však (v záujme ochrany vášho súkromia) umožňuje webovým stránkam prístup iba k tým súborom cookie, ktoré tieto stránky do vášho zariadenia samé odoslali, nie k súborom cookie odoslaných inými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to robia vždy, keď ich užívateľ navštívi. Môžu tak lepšie sledovať on-line prevádzku.

Súbory cookie tretích strán


V niektorých prípadoch používame reklamné súbory cookie tretích strán, ktoré nám umožňujú pochopiť a zlepšiť účinnosť našej reklamy ako na našich vlastných webových stránkach, tak na webových stránkach tretích strán. Tieto súbory cookie sa niekedy používajú pre personalizáciu, zmenu zacielenia a optimalizáciu on-line reklamy.

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory „cookies“, ktoré sú textovými súbormi ukladané do vášho počítača umožňujúceho analýzu spôsobu užívania tejto stránky ich užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívaní internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo budú tieto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že pokiaľ tak urobíte, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás spoločnosti Google, a to spôsobom a k účelom hore uvedeným.

Ako odmietnuť súbory cookie?

Používaním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním tu popísaných súborov cookie. Všetky moderné prehliadače vám umožňujú zmeniť nastavenia souborov cookie. Svoje zariadenie si môžete nastaviť tak, aby prijímalo všetky súbory cookie, aby vás upozornilo na vydanie súboru cookie, alebo aby nikdy neprijímalo súbory cookie. Pokiaľ zvolíte poslednú možnosť, znamená to, že vám nemôžu byť ponúknuté určité personalizované funkcie, a preto nebudete môcť plne využívať všetky funkcie príslušných webových stránok. Každý prehliadač je iný, prejdite si preto vo svojom prehliadači ponuku „nápoveda“, „možnosti“ alebo „predvoľby“, kde sa dozviete, ako zmeniť nastavenie súborov cookie.